Afet Özel İdaresi Heyetinin İhdası

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı ile Tarım Ve Orman Bakanı öyle bir irade beyan etmişler ki ilme, irfana, hikmete hiç istinat etmediklerinin izharıdır: “yeni yerleşim yerleri için mera ve orman arazilerini açacaklarmış”.

Afet Özel İdaresi Heyetinin İhdası
Afet

TBMM geleneğine şu marifet ve hirfet kazandırılmalıdır: Vilayet bütçesini, kadrosunu, teçhizatını, takvimini aştığı varid afet hallerinde Afet Özel İdaresi Heyeti’nin ihdası. Bu emsal tezkerelerin küşadı ve icaplarının itası tecrübeleri yolunda… hiç değilse bu kabil müzakereler yolunda yürüyerek memleketteki insan sorununun önü alınabilecektir.

-       Gereği: Gördük ki Türk Amme İdaresi siyasi, idari, akseri, mülki, adli, inzibati, mali, sivil eşhası ve zevatı cihetinde fevka’l-ade zeval-i umura düşmüş imiş.

-       Geçerliği: Mezkür eşhasa ve zevata malum zaviyeden hirfet kazandırıldığı kanaati hasıl olduğu vakte-saate girilene kadar, amme idaresinin yetkinliği geçici bir vaziyet ediciyle temin edilmelidir.

-       Gerçekliği: Hükmi şahsiyet – hususi şahsiyet terazisi ve muvazenesi dâhiye de harise de bırakılamayacağına göre “geçici bir heyetin”;

o    işleri, unvanları, makamları tanımlayıp işleyiş muhakemesine,

o    lazım faaliyet ve ameliyatın külden cüze – muhtasardan mufassala tayinine ve maslahatına

TBMM azalarından 13’ü tek tek intihab edilerek ve her birine 13 tane mümeyyiz intihab ettirilerek 1 yıl müddetle teşkili icab eder.

-       Yerindeliği: Bakanlıkların fevkinde ve onların taşra organizasyonlarının geçici olarak bu heyete devrine, hukuki ve adli hüviyetinin tekmiline, mali özerkliğine dair maslahat vaz edilmelidir.

-       Yeterliği: Heyetin kendi içinde, heyetin kendisi ile amme idaresi müesseseleri arasında, heyetin kendisi ile vatandaş ve onların şirketleri, dernekleri, vakıfları arasında işlerinin ve işleyişinin münasebet ve muamelat mevzuatının tanzimine ve kaydedilmesine dairdir.

Yazarın Diğer Yazıları

Döndürülen Dolaplar Ve Dolaplara Doluşanlar

Şehir, Yönetimin Konusu Değil Yönetenin Ta Kendisidir

Aday Seçilen

Murat - Mürted - Mir'at

Para Nedir?

Siz Yazmış Olun