II-26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" nde değişiklik yapılması hakkında

23/1/2014 tarihli ve 28891 say1l1 Resmî Gazete’de yay1mlanan Kurulumuzun II-26.1 say1l1 “Pay Al1m Teklifi Teblii” hükümlerinde ihtiyaçlar çerçevesinde dei_iklik yap1lmas1 gündeme gelmi_tir.

Finans Haberleri