Kurulumuzun Yeni Düzenlemeleri Hakkında Duyuru

Ülkemizin kalk1nmas1n1n finansman1nda önemli bir yer tutmas1 gereken sermaye piyasalar1n1 daha da geli_tirmek, geli_mi_ ülke piyasalar1nda ba_ar1yla kullan1lan baz1 finansal araçlar1 ülkemizde de kullanabilmek için gerekli düzenleme dei_ikliklerinin yap1lmas1n

Finans Haberleri