II-15.1.c sayılı Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

II-15.1 say1l1 Özel Durumlar Teblii’nde uygulamada kar_1la_1lan ihtiyaçlar çerçevesinde baz1 dei_iklikler yap1lm1_t1r. Söz konusu düzenlemeler 17/11/2018 tarihli ve 30598 say1l1 Resmi Gazete’de yay1mlanarak yür&

Finans Haberleri